TERRES RADIANTS

La calefacció per terra radiant

es basa en una xarxa de canonades empotradas a la capa de morter  situada al terra d’un local.

Per dins la tuberia es fa circular aigua calenta. La capa de morter absorbeix l’energia tèrmica dissipada per les canonades i la cedeix al paviment que, per mitjà de la radiació la reparteix al local.

Per tant, la calefacció per terra radiant entrega la calor a l’estança per radiació. La calor per radiació proporciona una sensació de benestar incomparable al distribuir-se uniformement per tot el local.

A part del terra radiant, es poden utilitzar com a superfícies de radiació les parets i el sostres.

 

El refrescament per terra radiant

Es basa em aquest mateix principi però aplicat de forma inversa. L’aigua freda que circula pel terra passa a absorbir la calor acumulada al paviment i a la capa de morter. Les condicons necessaries per que s’estableixi un intercanvi radiant entre el cos humà i l’ambient depent de les diferents temperatures de les superfícies. El punt de partida ; les parets i l’aire estan calents. L’organisme humà està obligat a evaporar escalfor a través de l’evaporació (increment de sudoració). Al activar-se el refrescament per terra radiant, el terra refrescat absorbeix la calor de les superfícies. La temperatura de les superfícies baixa i com a conseqüència la temperatura ambient disminueix per convecció natural.Avantatges del terra radiant

 

Sensació tèrmica de benestar: la calor baixa fins al terra de manera suau i regular, proporcionant un major confort. La curba de temperatura resultant es que més s’aproxima a la calefacció ideal, es a dir, ens permet tenir els peus tebis i el cap fred.

 

Temperatura uniforme: no existeixen zones fredes i zones calentes com passa en els sistemes per aire o radiadors, on les zones pròximes als emisors estan més calentes que les zones pròximes a les finestres.

 

Eficiència energètica : la temperatura de treball del terra radiant en calefacció és de 35ºC-45ºC fet que permet un estalvi mínim entre un 6% i el 12% d’energia sense perdre confort. Al treballar a baixa temperatura també afavoreix que no hi hagi tantes pèrdues de calor en la xarxa de distribució.

 

Millora de les condicions higièniques: la velocitat de circulació de l’aire no suspera els 0,05m/s pertant no hi ha moviment de la pols ni ennegriment de les parets i cortines. Per aquest motiu s’evita la sensació desagradable de corrents d’aire fluctuants. Disminueix la quantitat de pols en suspensió i microorganismes a l’ambient i les possibles fonts d’alèrgia.

 

Millora de l’aillament acústic: les noves normatives d’edificació obligan a un aïllament acústic als sorolls d’impacte entre plantes mitjançant la col·locació d’una solera flotant. Els sistems de terra radiant ja disposen d’aquesta solera i unicament s’ha de tenir en compte a la seva instal·lació que el morter que cobreix els tubs tingui un espessor mínim de 4cm.

 

Avantatges estètiques: l’ausència d’emisors de calor permet més versatilitat en les propostes de decoració i disposició del mobiliari augmentant el confort visual i l’estètica.

En els sistemes de terra radiant no existeixen límits arquitectònics, disposant lliurement del total de l’espai de les estances.

Aquesta peculiaritat fa que sigui el sistema ideal per aquelles construccions amb característiques arquitectòniques o artístiques importants.